Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JONGENSBOEK BV
handelend onder de naam Roodbeen, alles voor kantoor

Artikel 1: Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.

a.            Roodbeen is de besloten vennootschap Jongensboek BV, gevestigd en kantoorhoudend te Nijkerk, geregistreerd onder nummer 32103091 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland.

b.            Wederpartij is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Roodbeen is aangegaan met betrekking tot door Roodbeen te leveren producten en/of diensten.

c.            Onder overeenkomsten wordt verstaan: alle overeenkomsten gesloten met Roodbeen die betrekking hebben op producten of diensten van Roodbeen.

Onder huurovereenkomst wordt verstaan: een tussen Roodbeen en Wederpartij, zijnde huurder, afgesloten huurovereenkomst met betrekking tot door Roodbeen te leveren producten.

d.            Onder producten wordt verstaan: de producten te leveren door Roodbeen.

e.            Onder diensten wordt verstaan: de diensten te verrichten door Roodbeen.

f.             Onder prijzen wordt verstaan: zowel prijzen van producten als prijzen voor het verrichten van diensten.

g.            Verbruiksmaterialen zijn alle voor de machine noodzakelijke materialen die aan slijtage en/of vervanging onderhevig zijn bij normaal gebruik van de machine waarvan uitgezonderd papier.

h.            Onder afdruk wordt verstaan afdruk formaat A4.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, koop- of verkoopovereenkomsten met betrekking tot de door Roodbeen te leveren producten en/of te verrichten diensten.

2.2.         Alle aanbiedingen van Roodbeen, in welke vorm ook gedaan, zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geheel vrijblijvend.

2.3.         Opgave en specificatie van Roodbeen betreffende maat, capaciteit, prestatie en/of resultaten, al dan niet voorkomend in afbeelding, catalogi, prijscourant, reclamemateriaal e.d., worden bij benadering verstrekt en binden Roodbeen niet.

2.4.         Overeenkomsten moeten door middel van een geschrift worden gesloten of bewezen. Is de overeenkomst door Roodbeen schriftelijk vastgelegd of bevestigd, door middel van een orderbevestiging dan geldt dit geschrift als verplicht volledig bewijs tussen partijen, behoudens tegenbewijs. Roodbeen kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door Roodbeen schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst/meerwerk

3.1.         Een door Roodbeen gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Roodbeen in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld ingeval van een schriftelijk aanbod, dan kan Roodbeen dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van veertien dagen na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van Roodbeen nodig is.

3.2.         Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging zijdens de wederpartij die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke.

3.3.         Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van artikel 3.2., gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheden van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van de aansprakelijkheid van beide partijen jegens de andere en de beslechting van geschillen.

3.4.         De aanvaarding, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging, die geen wezenlijke aanvulling of afwijking van het aanbod bevat, doet de overeenkomst tot stand komen tenzij Roodbeen onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen. Indien de wederpartij van Roodbeen bij de aanvaarding verwijst naar de eigen algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van Roodbeen. Indien de wederpartij van Roodbeen bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Roodbeen uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan is artikel 3.3. van toepassing en geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit een tegenbod.

3.5.         Ingeval van een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen producten en/of te verrichten diensten door Roodbeen zullen door Roodbeen na schriftelijke bevestiging hiervan die producten en/of te verrichten diensten steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

3.6.         Indien overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de overeengekomen producten en/of te verrichten diensten leiden tot meerwerk zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld en in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan indien de wederpartij zich daar niet binnen vijf werkdagen na schriftelijke kennisgeving daarvan door Roodbeen schriftelijk tegen heeft verzet.

 

Artikel 4: Prijzen en tarieven

4.1.         De prijs en het tarief welke de afnemer gehouden is te betalen, is de prijs of het tarief welke vermeld is bij de kostenopgave ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, uitgedrukt in Euro’s, tenzij schriftelijk een andere prijs werd overeengekomen.

4.2.         De prijzen van de producten en tarieven van diensten vermeld op de kostenopgave van Roodbeen of genoemd in de overeenkomst, daaronder begrepen alle offertes en/of aanbiedingen, zijn exclusief  BTW en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd op het moment van de orderacceptatie tenzij anders is overeengekomen.

4.3.         Roodbeen is bevoegd de hierboven onder artikel 4.1. genoemde prijs en tarief aan te passen tegen de dan geldende prijzen en tarieven indien de levering van producten en/of de te verrichten diensten op een later tijdstip dan drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst plaatsvinden, voor zover uit de overeenkomst niet anders blijkt. Dit laat evenwel onverlet de bevoegdheid van Roodbeen tot doorberekening waartoe zij krachtens wetsbepaling gerechtigd is.

4.4          Inzake service- en/of huurovereenkomsten geldt dat Roodbeen het recht heeft om de overeengekomen prijs jaarlijks te indexeren volgens het CPI  Alle huishoudens, zoals door het CBS bekend wordt gemaakt. Roodbeen zal wederpartij schriftelijk informeren over een dergelijke prijsaanpassing.

 

Artikel 5: Betaling

5.1.         Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Komt de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na, dan is Roodbeen gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten, of terug te vorderen, mede ingevolge hetgeen bepaald is in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

5.2.         De bedragen in de facturen genoemd, dienen in hun geheel betaald te worden. Voor niet volledige betaling of betaling in termijnen is schriftelijke toestemming van Roodbeen vereist.

5.3          Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta zijn overeengekomen, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en de eventuele schade die Roodbeen lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de wederpartij.

5.4.         Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend eerst strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Indien een factuur niet binnen dertig dagen na de in artikel 5.1 genoemde termijn is betaald, is de wederpartij een rente verschuldigd van 1½% over het openstaande bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.

5.5.         Roodbeen is gerechtigd van wederpartij alle kosten te vorderen die door haar wanbetaling zijn veroorzaakt. Hieronder vallen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, conform het incassotarief zoals dat gehanteerd wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.6.         Roodbeen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de wederpartij te vorderen.

5.7.         Het is de wederpartij nimmer toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst met Roodbeen over te dragen of te verpanden aan derden en / of verboden om verhuurde goederen aan derden onder te verhuren, tenzij Roodbeen daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.

 

Artikel 6: Zekerheidsstelling

6.1.         Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden heeft Roodbeen te allen tijde de bevoegdheid haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien er bij Roodbeen gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij. Roodbeen heeft het recht de betalingsvoorwaarden zoals verwoord in artikel 5 te wijzigen en de wederpartij te verplichten aan Roodbeen zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen. De zekerheid kan gesteld worden door storting van contante gelden, het verstrekken van een bankgarantie, het overdragen van vorderingen van de wederpartij op haar debiteuren, dan wel door het verlenen van een pand- of hypotheekrecht op de goederen die aan de wederpartij in eigendom toebehoren.

6.2.         Mocht Roodbeen hierdoor schade lijden dan is de wederpartij voor die schade volledig aansprakelijk.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1.         Roodbeen behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde producten en/of diensten totdat de koopprijs van al deze producten en diensten geheel is voldaan. Roodbeen hanteert het zogenaamde uitgebreide eigendomsvoorbehoud hetgeen inhoudt dat als Wederpartij doorlopend een openstaand saldo heeft bij Roodbeen dan geldt dat Roodbeen ook reeds eerder door wederpartij bij Roodbeen gekochte en aan Roodbeen betaalde producten kan opeisen.

7.2.         Indien Roodbeen in het kader van overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij  te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Roodbeen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Roodbeen tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Roodbeen.

7.3.         Ingeval de wederpartij jegens Roodbeen niet nakomt, is Roodbeen zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht terstond Roodbeen op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 8: Levering van producten

8.1.         Roodbeen moet de producten afleveren c.q. de diensten verrichten:

 1. indien er een datum is bepaald, of bepaald kan worden op grond van de overeenkomst, voor of op die datum;
 2. indien er een datum is bepaald in, of bepaald kan worden op grond van de overeenkomst, op enig tijdstip binnen die termijn, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de wederpartij een andere datum wil kiezen;
 3. in alle andere gevallen binnen een voor Roodbeen haalbare termijn “zo spoedig mogelijk” na het sluiten van de overeenkomst;
 4. levering geschiedt steeds “af magazijn”; de zaak reist voor rekening en risico van Roodbeen;
 5. indien geen nadere aanwijzingen door wederpartij schriftelijk zijn gegeven, wordt de wijze van verpakking, transport en verzending door Roodbeen bepaald.

8.2.         Indien Roodbeen zich niet houdt aan de overeengekomen levertijd geeft zulks de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden, behoudens ingeval de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door Roodbeen een fatale levertijd wordt geformuleerd. In dat geval geldt de regeling van het hierna opgenomen artikel 12.

8.3.         Indien slechts een deel van de producten en of diensten niet binnen de overeengekomen levertijd kan worden uitgeleverd c.q. worden verricht door Roodbeen, dan is Roodbeen gerechtigd het andere deel wel tijdig uit te leveren c.q. te verrichten en voorts is Roodbeen gerechtigd om een eventueel tekort in afgeleverde hoeveelheid aan te vullen, ook nadat de overeengekomen levertijd mocht zijn verstreken.

 

Artikel 9: Service-overeenkomsten, Huurovereenkomsten en Technische service

9.1.         Roodbeen of een door haar aangewezen partij draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van het product of verstrekt wederpartij informatie over het in gebruik nemen van het product.

9.2.         Roodbeen zal het product in het bedrijfsklare toestand houden en daartoe alle noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten. Roodbeen zal daartoe technisch personeel ter beschikking stellen en wel tijdens werkdagen van Roodbeen binnen een redelijke tijdsduur na bericht van de wederpartij dat het product niet naar behoren functioneert.

9.3.          Wederpartij draagt zorg voor de juiste plaatsruimte, draagvermogen en doorgangsmogelijkheden om de aanvoer en installatie van het product alsmede de te verrichten diensten vlot te laten verlopen. Wederpartij draagt zorg voor de noodzakelijke en geschikte aansluitingen teneinde het product alsmede de te verrichten diensten te doen functioneren, waarbij de wederpartij de door het energiebedrijf vastgestelde veiligheidseisen en/of richtlijnen van de telecommaatschappij in acht dient te nemen.

9.4.         Indien er een service-overeenkomst of all-in huurovereenkomst is afgesloten komen vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet voor rekening van wederpartij, uitgezonderd beschadigingen door toedoen of nalaten van de wederpartij die een verkorting van levensduur tot gevolg hebben en/of kosten ten gevolge van ondeskundig of verkeerd gebruik. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle reparaties, veranderingen, overplaatsingen of afstellingen verricht door anderen dan Roodbeen of door haar gemachtigde personen Roodbeen ontslaan van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

9.5.         Bij gebruik door wederpartij van andere dan door Roodbeen geleverde of goedgekeurde onderdelen, afdrukpapier alsmede verbruiksmaterialen, is de wederpartij gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan Roodbeen te vergoeden en vervallen alle aanspraken van wederpartij op Roodbeen.

9.6.         Wederpartij verplicht zich alle verbruiksmaterialen uitsluitend via Roodbeen te betrekken.

9.7          In geval van een huurovereenkomst verklaart de wederpartij  bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het gehuurde product bij een derde kan (komen te) berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van betaling van al hetgeen deze derde van Roodbeen te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal wederpartij het product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat wederpartij zich daarbij enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Roodbeen jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

Indien de derde eigenaar is van het product (of als voormalig pandhoudster de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is wederpartij verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur-en/of financiële leaseovereenkomst tussen Roodbeen en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het product door Roodbeen aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Roodbeen en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Roodbeen en wederpartij van kracht.

Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door wederpartij, noch door Roodbeen worden herroepen.

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Object  op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichting jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

9.8       Indien Wederpartij niet binnen de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag aan Roodbeen voldoet kan Roodbeen de overeenkomst per direct ontbinden. Als wederpartij voor of bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen , of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is dat Roodbeen de overeenkomst niet of op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien Roodbeen de ware stand van zaken had gekend. Indien bij wederpartij naar het oordeel van Roodbeen omstandigheden intreden welke aanmerkelijke verzwaring van de risico’s van Roodbeen met zich meebrengen en/of normale afwikkeling van de overeenkomst belemmeren en/of wanneer de financiële situatie van wederpartij naar het oordeel van Roodbeen onvoldoende wordt geacht is Roodbeen gerechtigd, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft, om het totaalbedrag van de nog resterende termijnen voortvloeiend uit de overeenkomst in rekening te brengen en terstond te vorderen.

9.9        Indien wederpartij voor het einde van de overeenkomst Roodbeen niet schriftelijk meedeelt dat geen prijs gesteld wordt op een vervangende overeenkomst of geen gebruik meer gemaakt gaat worden van de diensten en/of producten van Roodbeen dan wordt de bestaande overeenkomst stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Roodbeen heeft het recht om indien de onderhavige producten naar het oordeel van Roodbeen teveel storingen gaan vertonen deze verlenging op te heffen en zodoende de overeenkomst alsnog op elk moment na de oorspronkelijke looptijd te beëindigen.

9.10      Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door situaties zoals brand, diefstal, vandalisme, terrorisme, natuurrampen of andere niet genoemde situaties aan producten van Roodbeen die aan wederpartij verhuurd of in bruikleen gegeven zijn zolang deze producten onder beheer of toezicht van wederpartij vallen.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1.       Roodbeen verkeert in overmacht als gevolg van iedere omstandigheid die niet aan haar te wijten is. Dit geldt ook voor omstandigheden die zich afspelen binnen de invloedssfeer van Roodbeen dan wel in die van haar directe of indirecte toeleveranciers.

10.2.       Ingeval van overmacht stelt Roodbeen de wederpartij hiervan onverwijld in kennis en is  Roodbeen gerechtigd te hare keuze de overeenkomst op te schorten, dan wel schriftelijk te beëindigen zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

10.3.       Ingeval van opschorting van de overeenkomst door Roodbeen wegens tijdelijke overmacht, heeft de wederpartij niet het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, noch om naderhand de prestatie van Roodbeen of betaling aan Roodbeen te weigeren

10.4.       Ingeval van beëindiging van de overeenkomst door Roodbeen zal de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, van rechtswege ontbonden zijn. Eventueel vooruitbetaalde termijnen zullen dan door Roodbeen aan de wederpartij worden terugbetaald.

 

Artikel 11: Tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen

11.1.       De wederpartij is van rechtswege in verzuim wanneer zij:

 • niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen jegens Roodbeen;
 • in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert;
 • anderszins haar normale bedrijfsactiviteiten niet langer ontplooit;
 • zij weigert de zekerheid die Roodbeen op grond van artikel 6 heeft gevraagd te verschaffen.

11.2.     Roodbeen kan in gevallen genoemd in artikel 11.1. zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een eventueel bestaande overeenkomst ontbinden, zulks onverminderd alle andere rechten of vorderingen die Roodbeen toekomen.

11.3.      Iedere vordering van Roodbeen op de wederpartij is in gevallen genoemd in artikel 11.1. direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 12: Tekortschieten door Roodbeen in de nakoming van haar verplichtingen

12.1.       De wederpartij kan de overeenkomst met Roodbeen alleen dan ontbinden wanneer:

 • door Roodbeen een schriftelijk vastgelegde uitdrukkelijk gemelde fatale leveringstermijn is overschreden met meer dan acht dagen;
 • dan wel Roodbeen binnen de hiervoor bedoelde fatale termijn, vermeerderd met acht dagen, te kennen heeft gegeven dat zij binnen die tijd niet zal afleveren.

12.2.       De wederpartij dient Roodbeen te allen tijde voor het inroepen van de ontbinding in de gelegenheid te stellen om conform artikel 8 alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie

13.1.       Roodbeen is niet aansprakelijk voor schade door Roodbeen geleverde producten en/of verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de wederpartij of derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie en/of ondergeschikten van Roodbeen die de schade hebben veroorzaakt.

13.2.       De wederpartij vrijwaart Roodbeen voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door Roodbeen geleverde producten en/of verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directie en/of ondergeschikten van Roodbeen.

13.3.       Garantie op door Roodbeen geleverde producten en/of verrichte diensten is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde producten daarop verleent. Op door Roodbeen verrichte diensten wordt geen garantie verstrekt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van genoemde garantieregeling terzake de producten wordt bij overeenkomst verstrekt.

13.4.       De garantie geldt niet indien en zolang de wederpartij niet tijdig aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Roodbeen voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

 

Artikel 14: Reclame

14.1.       Reclames terzake van gebreken aan geleverde producten en/of verrichte diensten, alsmede terzake factuurbedragen dienen binnen acht dagen na afleveringsdatum schriftelijk door de wederpartij bij Roodbeen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de geleverde producten en/of verrichte diensten alsmede gezonden facturen akkoord te hebben gevonden.

14.2.       Ingeval van reclame is de wederpartij niet gerechtigd om de voldoening van zijn of haar verplichtingen jegens Roodbeen op te schorten.

 

Artikel 15: Schadevergoeding

15.1.       Voor zaakschade en transactieschade van de wederpartij op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Roodbeen, is met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 de aansprakelijkheid van Roodbeen beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.

15.2.       Voor alle gevolgschade is Roodbeen nimmer aansprakelijk. De wederpartij is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. Roodbeen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken anders dan door het betalen van schadevergoeding.

Artikel 16: Auteursrechtelijke vrijwaring

Het is wederpartij bekend dat krachtens de bij ondertekening van een overeenkomst met Roodbeen geldende bepalingen van de Auteurswet het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst e.d. slechts geoorloofd zijn indien geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat wederpartij bij het gebruik van het product zich zal vergewissen van de toelaatbaarheid van het kopiëren van het ter kopiëring aangebodene. Wederpartij vrijwaart Roodbeen tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit inbreuk op andere rechten van derden met betrekking tot door haar/hem gekopieerde werken.

 

Artikel 17: Geschillen

Op alle geschillen die ontstaan door of als uitvloeisel van overeenkomsten met Roodbeen, welke worden beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing. Zij zullen indien het geschil tot haar competentie behoort met uitsluiting van iedere andere rechter door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank Arnhem worden onderworpen.